Select Page

אתר הבית מהווה מעין סקירה כללית של העסק, תצוגה של לגיטימיות העסק ומידע כולל על סך הפעילויות. כפי שסקרנו מקודם דף הנחיתה הוא למעשה דף הנועד להניע לפעולה נקודתית. על מנת להבין את ההבדל בין שני קטגוריות אלו חשוב להבין כיצד הם מתקשרים לתהליך השיווק המקוון.

אתר בית, לרוב, בתהליך השיווק המקוון מוצג לגולשים לאחר אזכור התועלת הכללית של העסק – כלומר בתהליך המיתוג של העסק. לעומת זאת דף נחיתה, כאמור, שנועד לדחוף לפעולה נקודתית הוא כזה המקדם מוצר / הנעה לפעולה צריך להיות ממוקד בדיוק באותה הנעה לפעולה. כלומר, דף הנחיתה להיות מעוצב כולו סביב ההנעה לפעולה והמשמעות של כך היא  שיש צורך ביצירת קו עיצובי אחיד בין הבאנר -> לעמוד הנחיתה.

מבחינה עקרונית דף הנחיתה אמור להיות באנר מורחב שמוסיף תימוכין להחלטה של הגולש לבצע את ההנעה לפעולה. אי לכך, שמירה על קו עיצובי איננה הדבר החשוב בין האתר בית לעמוד הנחיתה אלא דווקא הצורך לסיים את תהליך ההנעה לפעולה.